NY市場 明日、下院共和党議員とオバマ大統領が会談

2013年10月10日 03:59

ベイナー下院議長側近によると、明日、ホワイトハウスで数名の下院共和党議員とオバマ大統領がホワイトハウスで会談を行うと述べた。